September 23, 2021

Vrei să fii jandarm?! Vino și TU în echipa Jandarmeriei Române

Tinerii dâmboviţeni interesați de o carieră în Jandarmeria Română se pot înscrie începând de astăzi pentru sesiunea de admitere 2018 în unitățile de învățământ cu profil militar ale Ministerului Afacerilor Interne. Ofițerii specialiști în domeniul resurselor umane au demarat activitatea de prezentare a ofertei educaționale pentru recrutarea celor care doresc să îmbrățișeze o carieră militară.

Jandarmeria Română selecţionează candidaţi pentru următoarele instituţii de învățământ:

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti:
– 50 de locuri la Facultatea de Jandarmi pentru învăţământul cu frecvenţă – domeniul de licenţă „Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică”, programul de studii universitare de licenţă /specializarea „Ordine şi siguranţă publică” (din care 2 locuri pentru cetățeni de etnie romă, 2 locuri pentru cetățeni de etnie maghiară şi 2 locuri pentru alte minorităţi);

Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” Drăgăşani:
– 350 de locuri (din care 4 locuri pentru cetățeni de etnie romă şi 2 locuri pentru alte minorităţi);

Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi „Petru Rareş” Fălticeni:
– 350 de locuri (din care 4 locuri pentru cetățeni de etnie romă şi 2 locuri pentru alte minorităţi);

Cererile de înscriere pentru sesiunea de admitere 2018 se depun personal de către candidaţi la sediul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Dâmboviţa din municipiul Târgovişte, bulevardul Regele Carol I, nr. 49, până la următoarele date limită:

25 mai 2018 – pentru Academia de Poliție “Alexandru Ioan Cuza”;
15 iunie 2018 – pentru şcolile postliceale ale MAI.
Relaţii suplimentare privind condiţiile de înscriere la examenul de admitere se pot obţine la sediul Inspectoratului de Jandarmi Județean Dâmboviţa din bulevardul Regele Carol I, nr. 49 sau telefonic la numărul 0245/640.670, interior 24.535.
Condiții legale și documente necesare pentru înscrierea la instituțiile militare de învățământ
Pentru a participa la concursurile de admitere la instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generala şi criteria specifice:

Condiţii generale:

să aibă cetăţenie română şi domiciliul în România;
să cunoască limba română, scris şi vorbit;
să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic;
să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi, sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere;
să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat;
să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
Criterii specifice:

să aibă vârsta de până la 27 de ani, împliniţi în anul participării la concursul de admitere;
să nu aibă semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară;
să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;
să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ.
Documentele necesare pentru constituirea dosarelor de recrutare

Cererea de înscriere la concursul de admitere;
Curriculum vitae – Europass (CV);
Declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi de acceptare a condiţiilor de recrutare;
Copii ale actului de identitate, carnetului de muncă și dacă este cazul a livretului militar;
Diploma de bacalaureat *;
Foaia matricolă *;
Copii ale: certificatului de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, certificatului de căsătorie, precum si după caz ale hotărârilor judecătorești privind starea civila;
Autobiografia si Tabelul nominal cu rudele candidatului;
Extrasul de pe cazierul judiciar al candidatului, care se solicită de către compartimentul cu sarcini de recrutare, pe baza consimțământului expres al candidatului. Extrasul poate fi înlocuit și de un certificat de cazier judiciar, în termenul de valabilitate depus de candidat;
Fişa medicală – tip de încadrare in MAI;
O fotografie 9×12 cm;
Trei fotografii color 3×4 cm;
Certificatul de examinare psihologică (introdus în dosar de către compartimentul cu sarcini de recrutare).
* Candidaţii care au absolvit studiile liceale în afara României, cu diplomă de bacalaureat sau echivalentă acesteia, au obligaţia de a prezenta următoarele documente:

atestatul de recunoaştere a studiilor emis de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei Naționale şi Cercetării Ştiinţifice;
diploma de bacalaureat sau echivalentă cu acesta, în copie, tradusă şi legalizată;
foaia matricolă din perioada studiilor liceale, în copie, tradusă şi legalizată.
Documentele solicitate se prezintă în original, vor fi certificate pentru conformitate cu originalul de către lucrătorul de resurse umane care efectuează recrutarea; se accepta si copie legalizată. Suplimentar documentelor prevăzute, candidații care se înscriu pentru locurile alocate distinct minorităților naționale – romi, maghiari, alte minorități – depun la dosarul de recrutare și o adeverință din partea unei organizații etnice, constituite potrivit legii, care să ateste etnia de apartenență a candidatului, respectiv calitatea de etnic.

EXAMINAREA MEDICALĂ

Examinarea medicală a candidaţilor se realizează la unităţile medicale teritoriale ale MAI şi constă în evaluarea detaliată a stării de sănătate, conform baremelor medicale în vigoare. Acestea se concretizează prin completarea fişei medicale.

EVALUAREA PSIHOLOGICĂ

Evaluarea psihologică a candidaţilor se realizează de specialişti din cadrul Centrului de Psihosociologie al MAI, potrivit planificării întocmite împreună cu unităţile cu atribuţii de recrutare. Candidaţii recrutaţi se vor informa în privinţa perioadei de examinare psihologică (data şi ora la care au fost planificaţi pentru susţinerea evaluării psihologice, documentele şi materialele necesare, locul de desfăşurare) telefonic şi/sau pe site-urile structurilor care au efectuat recrutarea.

PROBE ELIMINATORII: Contravizita medicală şi probele de aptitudini fizice

Contravizita medicală a candidaţilor se realizează de către o subcomisie medicală constituită din specialişti desemnaţi de Direcţia Medicală a MAI, care examinează candidaţii, verifică înscrisurile fişei medicale tip MAI şi finalizează examenul medical prin emiterea unui aviz medical cu menţiunea apt sau inapt, după caz.

Verificarea aptitudinilor fizice are caracter eliminatoriu.

CONCURSUL DE ADMITERE

Probele de verificare a cunoştinţelor pentru admiterea la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” constau într-un test grilă la următoarele discipline: istorie, limba română, limba străină – engleză/franceză/germană/rusă/spaniolă.

Probele de verificare a cunoştinţelor pentru admiterea la şcolile postliceale ale MAI constau într-un test grilă la disciplinele limba română şi limba engleză sau franceză.

Tematica, bibliografia de concurs precum şi calendarul admiterii sunt postate pe site-urile instituţiilor de învăţământ:

Academia de poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti
http://www.academiadepolitie.ro; e-mail: secretar@academiadepolitie.ro;

Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” Drăgăşani
http://www.scoaladragasani.ro; e-mail:contact@scoaladragasani.ro;

Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi „Petru Rareş” Fălticeni
http://www.jandarmeriafalticeni.ro; relatii_publice@jandarmeriafalticeni.ro.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*