August 4, 2021

Vrei un job atractiv?! Vino la Complexul Turistic de Natație Târgoviște

DIRECȚIA COMPLEX TURISTIC DE NATAȚIE

Calea Ialomiței, nr.9, Târgoviște

A N U N Ţ Ă

organizarea concursului pentru ocuparea a patru funcții contractuale de execuție, vacante în cadrul Direcţiei Complex Turistic de Nataţie

Condiţii generale: conform prevederilor art. 3 din Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin HG nr. 286/2011, modificată şi completată

1. Salvator ștrand în cadrul biroului monitorizare – 2 posturi

Condiţii specifice:

* studii medii cu diplomă de bacalaureat / certificat de absolvire a liceului

* abilități de înot – atestat prin acte doveditoare (certificat de calificare)

* certificat medical (apt pentru înot)

* vechime minim un an în specialitatea studiilor

DOSARUL DE ÎNSCRIERE:

cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare

copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;

carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţe care să ateste vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;

cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

adeverinţa medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

curriculum vitae

Obs: Adeverinţa care atestă starea de sănătate va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Actele solicitate în copie vor fi prezentate şi în original, în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

BIBLIOGRAFIA :

1. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile si instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare

2. Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei Complex uTuristic de Nataţie

3. Hotărârea nr.1136/2007 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind organizarea serviciilor publice de salvare acvatică-salvamar și a posturilor de prim ajutor pe plajă

2. Inspector specialitate debutant în cadrul compartimentului activități recreative (aerobic) – 2 posturi

Condiţii specifice:

– studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalent, conform HG nr. 575/2015, astfel:

– Domeniul fundamental: Ştiinţa sportului şi Educaţiei fizice, domeniul de licenţă:

a) Educaţie fizică şi sport, Specializarea Educatie fizică și sportivă, Sport și performanță motrică

b) Kinetoterapie, Specializarea Kinetoterapie și motricitate speciala

– Atestat de instructor sportiv (aerobic)

DOSARUL DE ÎNSCRIERE:

cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare

copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;

carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţe care să ateste vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;

cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

adeverinţa medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

curriculum vitae

Obs: Adeverinţa care atestă starea de sănătate va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Actele solicitate în copie vor fi prezentate şi în original, în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

BIBLIOGRAFIA :

1. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile și instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare

2. Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei Complex Turistic de Nataţie

3. Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare;

4. H.G. nr. 884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a Dispozițiilor Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000;

Data limită a depunerii dosarelor de înscriere:

În termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului, la Directia Complex Turistic de Natație, Calea Ialomiței, nr.9, Târgoviște (31 august 2018 – ora 16.00)

Data concursului:

– 10 septembrie 2018 orele 10:00 – proba scrisă

– 12 septembrie 2018 orele 10:00 – proba de interviu

Locul desfăşurării concursului: Direcția Complex Turistic de Natație, Calea Ialomiței, nr.9, Târgoviște

Informaţii suplimentare: dctntargoviste@gmail.com

tel: 0245 708713

OBSERVAŢII :

– Rezultatele selecţiei dosarelor de înscriere se afişează în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a dosarelor de înscriere.

– Afişarea rezultatelor probelor se face în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării fiecărei probe.

– Termenul în care se pot depune contestaţii este de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi a probei de interviu.

– Termenul în care se afişează rezultatele contestaţiilor este de cel mult o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.

– Afişarea rezultatelor finale se face în termen de maximum o zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor eventualelor contestaţii formulate pentru proba de interviu.

foto http://www.complexturisticnatatietargoviste.ro

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*