April 12, 2021

Un sfert de secol de învățământ superior la Târgoviște! Află bilanțul activității rectorului Universității Valahia, Călin Oroș

RAPORT PRIVIND ATINGEREA OBIECTIVELOR DIN PROGRAMUL MANAGERIAL 2016-2020

„Un sfert de secol de învățământ superior la Târgoviște”

Priorități

– Obținerea calificativului „Grad de încredere ridicat” la evaluarea instituțională ARACIS

Obţinere calificativ „GRAD DE ÎNCREDERE RIDICAT” în urma vizitei de acreditare instituţională din partea ARACIS (începând cu septembrie 2016 – pe o durată de 5 ani);
Recertificare Sistem de Management al Calităţii conform ISO 9001:2015 în 2016 şi 2019.
– Continuarea asigurării condițiilor de dezvoltare a carierei profesionale pentru fiecare angajat al universității

89 + 114 (2012 – 2015) posturi didactice scoase la concurs şi 20 posturi de cercetare (11 ACS, 6 CS şi 3 CSIII).
– Creșterea vizibilității naționale și internaționale a universității

Afilierea universității la organisme educaționale naţionale şi internaţionale (consorţiul Academica Plus, Agenția Universitară a Francofoniei – AUF etc.) şi introducerea universităţii în clasificări şi topuri europene (U-Multirank,UI GreenMetric Ranking of World University, Ranking Web of World Universities (Webometrics) – General & Domains, University Web Ranking). Introducerea tuturor programelor de studii universitare de licenţă şi master din oferta educaţională a UVT în RNCIS și platfoma națională Study in Romania;
Creşterea numărului de programe de studii în limbi straine, la nivel de licenţă şi master.
– Continuarea lucrărilor de construcţie în Campusul universitar

Inaugurarea de spatii noi de învățământ – corpul A (facultățile de inginerie) și corpul B (Facultatea de Științe Economice și Facultatea de Științe Politice, Litere și Comunicare) din campusul universității – octombrie 2016;
Inaugurarea Amfiteatrului grecesc în campusul universității din Târgovişte – octombrie 2017;
Inaugurarea corpului B3 (Rectoratul UVT) în campusul universității din Târgovişte – ianuarie 2019;
Inaugurarea corpului Bx (spaţii de învăţământ) şi corpului Dx (cantina şi sala de sport) în campusul universității din Alexandria – octombrie 2019;
Efectuarea lucrărilor de construcție pentru Corpul C (Facultatea de Drept și Științe Administrative și Facultatea de Științe Umaniste) – în derulare;
Efectuarea lucrărilor de construcție pentru Aula UVT– în derulare;
Aprobarea proiectului de demarare a lucrărilor de construcție pentru Corpul D din campusul universităţii din Târgovişte (Facultatea de Teologie și Științele Educației și Facultatea de Științe și Arte) – ianuarie 2020.

Învățământ

– Consolidarea programelor de studiu de licență, master și doctorat existente în oferta educațională a universității.

Înfiinţarea a două facultăţi noi: Facultatea de Ştiinţe Politice, Litere şi Comunicare (începând cu octombrie 2013), Facultatea de Ştiinţe şi Inginerie (începând cu octombrie 2014);
Creşterea numărului de locuri finanţate de la buget pentru studii universitare de licenţă şi master. Alocarea anuală a unui număr de locuri suplimentare domeniilor prioritare de dezvoltare a României, absolvenților de licee situate în mediul rural și domeniilor destinate formării cadrelor didactice din învățământul preuniversitar;
Creşterea numărului de locuri cu taxă pentru studii universitare de doctorat;
Creşterea numărului de candidaţi admişi la programele de studii din structura UVT, ca urmare a intensificării acțiunilor din cadrul campaniilor anuale de promovare a ofertei educaţionale, astfel: studii universitare de licenţă = 12 % , master = 10 % , doctorat = 60 % și conversie profesională = 47 % ;
65 vizite de evaluare ale comisiilor de specialitate ARACIS pentru programe de studii universitare de licenţă/master, toate finalizate cu calificativ autorizație de funcționare provizorie/acreditare/ menţinere acreditare şi 7 dosare depuse la ARACIS pentru care se aşteaptă vizite de evaluare din partea comisiilor ARACIS;
Completarea ofertei educaţionale a UVT prin aprobarea la nivelul ministerului a 16 programe de formare și dezvoltare profesională continuă şi 7 programe de conversie profesională.
– Diversificarea ofertei educaționale pe baza cererii sociale și a mecanismelor de anticipare a programelor de studii necesare în raport cu evoluțiile mediului economic, social și educațional.

9 programe noi de studii universitare de licenţă și 7 programe noi de studii universitare de master;
– Asigurarea condițiilor unui învățământ personalizat, de înaltă calitate, centrat pe student;

O medie de 22 de studenţi/cadru didactic la nivel de UVT;
–Creșterea numărului de conducători de doctorat pentru domeniile de studii universitare de doctorat care funcționează în cadrul IOUSUD – Universitatea „Valahia” din Târgoviște.

9 cadre didactice care au obținut calitatea de conducator de doctorat, afiliați domeniilor de studii universitare de doctorat din cadrul IOSUD – Universitatea „Valahia” din Targoviste (7 cadre didactice titulari ai UVT și 2 cadre didactice din alte centre universitare). În plus, alte 7 cadre didactice din UVT au obținut calitatea de conducător de doctorat și sunt afiliați în şcoli doctorale din alte centre universitare.
– Actualizarea și corelarea planurilor de învățământ și stabilizarea acestora pentru un ciclu de studii.

– Compatibilizarea conținuturilor planurilor de învățământ și a metodelor de evaluare cu standardele europene.

– Asigurarea, prin planurile de învățământ, a învățării direcționate spre dobândirea de noi cunoștințe, deprinderi și competențe, certe și concrete, pentru integrarea rapidă pe piața muncii și dezvoltarea carierelor profesionale ale absolvenților.

Modificarea şi actualizarea planurilor de învăţământ în concordanţă cu noile standarde ARACIS şi cu planurile de învăţământ ale unor programe de studiu din alte universităţi europene. Introducerea cursului de Etică şi integritate academică la nivelul tuturor programelor de studii universitare de licenţă şi master.
– Continuarea aplicării strategiei privind recrutarea și promovarea personalului didactic al universității.

203 posturi didactice scoase la concurs la nivelul UVT şi 20 posturi de cercetare. Acestea au fost ocupate de persoane nou angajate sau de cadre didactice din UVT care au fost promovate pe trepte superioare ale grilei de posturi didactice.
– Actualizarea metodologiei de ocupare a posturilor didactice și de cercetare, cu accent pe introducerea unor criterii privind valoarea individuală și vocația pentru activități didactice și de cercetare în mediul universitar.

Întocmirea Metodologiei proprii de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare precum și actualizarea acesteia în concordanţă cu noile standarde CNATDCU şi includerea unor criterii proprii UVT privind valoarea individuală și vocația pentru activități didactice și de cercetare în mediul universitar în standardele minimale de ocupare a posturilor didactice/de cercetare.
– Creșterea calitativă a procesului didactic prin modernizarea continuă a metodelor de predare, asigurarea condițiilor optime de desfășurare a acestuia (infrastructură, logistică, salarii).

Creșterea performanțelor și competențelor cadrelor didactice prin participarea acestora la studii postuniversitare, pregătire complementară la a doua facultate, masterat, doctorat, cursuri de perfecţionare organizate în cadrul proiectelor europene de formare profesională (Exemple: POSDRU/86/1.2/S/61959 „Comunitate universitară pentru managementul calităţii în învăţământul superior”, POSDRU/87/1.3/S/63709 „Calitate, inovare, comunicare în sistemul de formare continuă a didacticienilor din învăţământul superior”, POSDRU/86/1.2/S/60720 „ODEQA: Dezvoltarea şi implementarea unui sistem de monitorizare, îmbunătăţire continuă şi evaluare a calităţii în învăţământul superior deschis şi la distanţă pe baza indicatorilor de performanţă şi standardelor internaţionale de calitate” etc);
Derularea a 2 proiecte de dezvoltare instituţională aprobate în urma competiţiilor organizate de CNFIS: „OptimAcademic: Calitate, etică şi integritate academică – fundamente pentru optimizarea activităţii didactice” (CNFIS-FDI-2018-0069) şi „ProSucces: Comunicare, calitate, etică – piloni ai succesului academic” (CNFIS-FDI-2019-0225);
Atragerea unor surse de finanţare suplimentare din fondul pentru finanțarea situațiilor speciale în vederea implementării proiectului „EFI-COMFORM: Implicare, eficienţă, comunicare şi formare – fundamente pentru promovarea dezvoltării programelor de studii şi a serviciilor educaţionale de înaltă calitate la nivelul comunităţii academice a Universităţii Valahia din Târgovişte” şi a altor activităţi întreprinse pentru creşterea calităţii procesului educaţional şi a prestigiului învăţământului superior din UVT (2018);
Activităţi lunare organizate de Centrul de Analiză şi Dezvoltare Pedagogică al UVT pentru formarea continuă a cadrelor didactice privind actualizarea şi modernizarea strategiile didactice utilizate.
– Atragerea ca personal didactic asociat a unor personalități academice de prestigiu.

Selecţionarea unor cadre didactice din alte universităţi cu o bogată experienţă în mediul academic şi a unor profesionişti din mediul economic cu o bogată experienţă practică.
– Aplicarea unui program de creștere a performanțelor și competențelor cadrelor didactice prin schimburi de experiență și bune practici cu alte universități, studii postuniversitare, pregătire complementară la a doua facultate, masterat, doctorat.

Crearea de facilităţi pentru personalul didactic titular pentru a urma studii postuniversitare, pregătire complementară la a doua facultate, masterat, doctorat.
– Asigurarea unei salarizări decente, coerente și stimulative – în spiritul și litera legii – pentru întreg personalul universității.

Plata la timp a salariilor de bază în spiritul şi litera legii, precum şi plata la zi a activităţilor efectuate în regim de plata cu ora din partea cadrelor didactice; asigurarea voucherelor de vacanţă (2018 şi 2019), organizarea competiţiilor privind acordarea gradaţiilor de merit conform reglementărilor în vigoare.
– Dezvoltarea programelor de studii de formare continuă și a învățământului la distanță în cooperare cu universitățile partenere în cadrul consorțiului Academica Plus.

Organizarea de schimburi de bune practici la nivel de management şi activităţi didactice, de cercetare şi finalizare studii cu universităţile partenere din cadrul consorţiului Academica Plus.

Cercetare științifică: ”Performanță și vizibilitate”

– Redimensionarea activității de cercetare științifică a cadrelor didactice, susținerea și dezvoltarea centrelor de cercetare și asigurarea condițiilor de participare a fiecărui cadru didactic și cercetător în activitatea de cercetare științifică.

Recunoașterea la nivel instituţional a 17 centre de cercetare care funcționează în cadrul ICSTM;
Organizarea a 3 competiţii interne dedicate achiziţiei din fonduri proprii UVT a unor echipamente de cercetare;
Alocarea, din bugetul UVT, unui fond pentru publicarea de articole în reviste cotate/indexate ISI;
Asigurarea accesului la resursele bibliografice existente în baze de date internaţionale (Thomson Reuters – Web of Knowledge, Science Direct, SCOPUS, ProQuest Central), prin alocarea fondurilor necesare pentru participarea la programul ANELIS.
– Îmbunătățirea cantitativă și calitativă a activităților de cercetare științifică din universitate.

Realizarea unui program coerent de stimulare a activităţii de cercetare, prin întocmirea planului de cercetare al ICSTM – bazat pe planurile de cercetare ale centrelor constituente şi planurilor individuale de cercetare de către cadre didactice/cercetătorii UVT;
Întocmirea şi publicarea raportului anual privind cercetarea ştiinţifică în UVT, organizarea anuală a Simpozionului Cercetării din UVT;
Organizarea concursului pentru ocuparea a 15 posturi în cercetare (asistent de cercetare/cercetător ştiinţific/cercetător ştiinţific III) în cadrul ICSTM, plus 7 concursuri de avansare de la ACS la CS și CS la CSIII;
Depunerea proiectelor și organizarea manifestărilor ştiinţifice naţionale cu fonduri obținute de la Ministerul Educației – fonduri pentru activități stiintifice extracuriculare ( 2016 – 9, 2017 – 18, 2018 – 18, 2019 – 17).
– Dezvoltarea bazei materiale necesare efectuării unor cercetări științifice avansate, prin achiziționarea, din fonduri atrase și fonduri proprii, a echipamentelor și aparatelor de cercetare.

Inaugurarea ICSTM (Octombrie 2014). Realizarea achiziţiei de echipamente şi aparate de cercetare pentru desfăşurarea unor cercetări ştiinţifice avansate în cadrul laboratoarelor ICSTM, prin proiectul POSCCE şi fonduri proprii;
Înscrierea și promovarea infrastructurii de cercetare în platforma națională ERRIS.
– Asigurarea resurselor pentru creșterea vizibilității universității pe plan național și internațional, prin promovarea rezultatelor cercetării (susținerea publicării rezultatelor în reviste de specialitate cotate internațional și a participării la manifestări științifice de prestigiu).

Lansarea unui program care a vizat creşterea prestigiului şi vizibilităţii Universității Valahia prin invitarea lunară a personalităților marcante ale culturii, științei și artei românești;
Susţinerea cadrelor didactice în acţiunea de publicare a articolelor în reviste cotate/indexate ISI din bugetul UVT;
Organizare de manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale la nivelul UVT;
Susținerea prin fonduri FDI a 5 jurnale pentru platforma DeGruyter (Proiect CNFIS-FDI-2016-0078, INTERNAȚIONALIZAREA REVISTELOR ȘTIINȚIFICE ȘI INDEXAREA ÎN BAZE DE DATE RECUNOSCUTE PRIN PLATFORME EDITORIALE INTERNAȚIONALE).
– Finanțarea colaborării între structurile de cercetare din universitate și structuri similare din alte universități și institute de cercetări din țară și străinătate.

Obţinerea finanţării pentru implicarea personalului de cercetare din ICSTM în desfăşurarea unor cercetări ştiinţifice avansate în colaborare cu colective de cercetare din alte universităţi/institute de cercetare (ex. Joint Institute for Nuclear Research (JINR), Dubna (Rusia), Rouen University (France) – The Laboratory of Studies and Researches of Amorphous Materials and Polymers (LECAP), Horia Hulubei National Institute of Physics and Nuclear Engineering – IFIN HH, Magurele, National Research Institute for Material Physics Magurele; National Research Institute for Electrical Engineering (ICPE-CA), Food Bioresources, Bucharest; Norwegian Institute for Air Quality Research; Experimental Research Institute Banu-Maracine, National Institute of Hydrology and Water Management, Bucharest etc.).
– Susținerea logistică a temelor de cercetare interdisciplinare intra- şi interinstituţionale în domenii de cercetare de interes pentru universitate.

Stimularea realizării unor colective de cercetare interdisciplinare prin încurajarea cadrelor didactice de a participa în calitate de membru permanent/temporar în cadrul centrelor de cercetare recunoscute la nivel instituţional. Promovarea temelor interdisciplinare în planurile de cercetare ale centrelor/ICSTM (temele sunt vizibile pe www.icstm.ro).
– Atragerea unui număr mai mare de studenți, masteranzi (alături de doctoranzii universității) și specialiști din alte instituții din țară și străinătate în activitatea de cercetare științifică.

Stimularea implicării studenţilor/masteranzilor/doctoranzilor în activitatea de cercetare prin participarea acestora în calitate de membri ai centrelor de cercetare din ICSTM;
Atragerea cercetătorilor internationali prin înregistrarea UVT ca Host Institution for Mary Curie Program (2017 – 3 aplicații, 2019 – 2 aplicații);
Participarea studenţilor/masteranzilor/doctoranzilor împreună cu personalul didactic/de cercetare la diferite manifestări şi competiţii ştiinţifice (premii obţinute de studenţi (ex. Locul I la concursul de microrobotica din Australia, 2018, locul I în finala concursului de microrobotică organizat în cadrul celei mai mari conferințe internaționale de robotică și automatică, ICRA2015 (Seattle, USA), premiul pentru produse inovative la Primul Târg de Intreprinderi Simulate din Bucureşti (februarie 2015), premiul I si II la concursul Romanian Business Challenge (aprilie 2015) și premiul I pentru cel mai bun spot publicitar – Târgul Intreprinderilor Simulate, Ploieşti (Aprilie 2015), locul II (2012), locul I (2013) la concursul de microrobotică Robo Challenge, Cluj Napoca etc.);
Inaugurarea Incubatorului de afaceri şi Centrului de transfer Tehnologic în Parcul Industrial Priboiu (mai 2014).
Participarea în proiecte naţionale/europene pentru stimularea activităţilor de cercetare ( UVT este în prezent angrenată în proiecte de burse doctorale – în care doctoranzii participă la stagii de cercetare în universităţi din UE, admiterea doctoranzilor străini prin programul de burse doctorale ”Eugen Ionesco” , 2017, 2018, 2019).
– Asigurarea resurselor financiare necesare pentru creșterea fondului documentar al bibliotecii universitare și achiziționarea bazelor de date pentru toate domeniile de studiu.

Alocarea anuală (prin bugetul UVT) de fonduri pentru achiziţionarea/menţinerea abonamentelor la reviste/jurnale ştiinţifice în diferite domenii;
Asigurarea accesului la resursele bibliografice existente în baze de date internaţionale (Thomson Reuters – Web of Knowledge, Science Direct, SCOPUS, ProQuest Central), prin alocarea fondurilor necesare pentru participarea UVT la programul ANELIS.
– Stabilirea, în consens cu programele de studiu doctorale din universitate, a unor entități (centre, nuclee, colective) de excelenţă în domeniul cercetării ştiinţifice și susținerea corespunzătoare a acestora.

Stabilirea unor colective de lucru în domeniul cercetării ştiinţifice în care au fost implicaţi doctoranzii UVT (unii dintre doctoranzi fiind membri în cadrul celor 17 centre de cercetare din ICSTM), participarea doctoranzilor în echipele de lucru în cadrul proiectelor de cercetare derulate de UVT;
Menţinerea a 6 programe de studii doctorale şi sprijinirea personalului didactic propriu de a participa la studii post-doctorale sau de a câştiga burse post-doctorale.
– Creșterea rolului studiilor doctorale în cercetarea științifică din universitate.

2 Şcoli Doctorale (Ştiinţe Economice şi Umaniste, respectiv Ştiinţe Inginereşti), asigurarea bazei materiale pentru desfăşurarea activităţilor de cercetare ştiinţifică a doctoranzilor UVT în cadrul ICSTM, implicarea doctoranzilor ca membri ai centrelor de cercetare din ICSTM, implicarea doctoranzilor în activitatea de publicare a rezultatelor obţinute în cadrul manifestărilor ştiinţifice organizate în UVT, ţară şi străinătate, accesul doctoranzilor la bazele de date;
Depunerea candidaturii, acceptarea și includerea UVT in Programul de burse doctorale ”Eugen Ionesco” și admiterea doctoranzilor internaționali.
– Stimularea participării personalului propriu didactic și de cercetare, a studenților, masteranzilor și doctoranzilor la programele naționale, europene și internaționale de cercetare.

Stimularea participării personalului propriu didactic și de cercetare la programele naționale, europene și internaționale de cercetare (exemplu: depunere şi aprobare aplicaţii pentru competiţia Tineri Cercetători, depunere şi aprobare proiecte FP7, Horizon 2020 etc);
Stimularea participării studenților, masteranzilor și doctoranzilor la programele naționale, europene și internaționale de cercetare (proiecte burse doctorale, proiect consiliere studenți, proiect Intreprinderea simulată etc.).
– Atragerea resurselor financiare din mediul economic privat prin contracte de cercetare

Semnarea contractelor de prestări servicii in domeniul cercetării și atragerea de fonduri.
Studenți

– Asigurarea în toate spațiile universității a condițiilor optime de studiu pentru studenți, incluzând accesul gratuit la serviciile informatice.

Inaugurarea unor spaţii noi de învăţământ pentru cele 3 facultăţi de inginerie din cadrul UVT (februarie 2015), reorganizarea activităţii didactice şi optimizarea utilizării spaţiilor de studiu (Facultatea de Ştiinţe Politice, Litere şi Comunicare, Facultatea de Ştiinţe şi Arte, Facultatea de Ştiinţe şi Inginerie Alexandria).
– Continuarea asigurării în toate spațiile universității a condițiilor optime de studiu pentru studenți.

– Atragerea unui număr cât mai mare de absolvenți de liceu spre universitate, prin campanii de orientare profesională desfășurate în licee și promovarea universității cu ajutorul studenților și a absolvenților.

Creşterea numărului de candidaţi admişi la studii universitare de licenţă, master si doctorat ca urmare a intensificării acțiunilor din cadrul campaniilor anuale de promovare a ofertei educaţionale a UVT;
Derularea unor proiecte de dezvoltare instituţională aprobate în urma competiţiilor organizate de CNFIS în domeniul creşterii echităţii sociale, incluziunii sociale şi sporirea accesului la învăţământul superior, asigurării funcţionării în bune condiţii a staţiunilor didactice, a bazelor de practică şi a altor infrastructuri de susţinere a activităţilor didactice.
– Continuarea, diversificarea și extinderea procesului de atragere a studenților străini.

Creşterea numărului de studenţi străini care studiază în UVT, prin organizarea unor noi programe de studii în limbi străine, la nivel de licenţă, master, doctorat, an pregătitor şi pregătire pedagogică.
– Creşterea numărului de mobilităţi LLP-Erasmus pentru studenţi, prin încheierea unor protocoale cu instituţii de învăţământ superior partenere din Uniunea Europeană și susținerea acestor mobilități.

Asigurarea fondurilor necesare pentru creşterea numărului de mobilităţi LLP-Erasmus pentru studenţi, prin creşterea numărului de acorduri bilaterale cu instituţii de învăţământ superior partenere din Uniunea Europeană.
– Creșterea cantitativă și calitativă a participării studenților în structurile de decizie şi de conducere ale universității.

– Promovarea angajărilor ”part-time” și ”season-time” pentru studenți în universitate, după principiul ”muncă pentru burse”.

– Sprijinirea, inclusiv logistică, a acțiunilor desfășurate de asociațiile studențești din universitate.

– Inițierea, din fonduri proprii, a unui mecanism de sprijinire a studenților merituoși și a celor cu dificultăți socio-financiare.

Alocarea din fonduri MEC şi fonduri proprii a unor burse de performanţă ştiinţifică, cultural-artistică şi sportivă pentru studenţii merituoşi şi a unor burse sociale şi ajutoare ocazionale studenţilor cu dificultăţi socio-financiare.
– Stabilirea unor relații pe termen mediu și lung între universitate și mediul economico-social, în scopul extinderii sistemului de burse oferite de către acesta, a oportunităților de angajare și a stagiilor de practică de specialitate.

Derularea unor proiecte de dezvoltare instituţională aprobate în urma competiţiilor organizate de CNFIS în domeniul susţinerii activităţilor societăţilor antreprenoriale studenţeşti (SAS). Atragerea de burse oferite de mediul economico-social pentru studenţi. Creşterea numărului de intern-ship-uri oferite studenţilor UVT. Menţinerea parteneriatelor cu diferite entităţi din mediul economico-social pentru realizarea stagiilor de practică a studenţilor UVT.
– Îmbunătățirea funcționării biroului de orientare și consiliere profesională a studenților.

– Extinderea calitativă și cantitativă a cercurilor științifice studențești și a secțiilor clubului sportiv al universității.

– Asigurarea unor facilități pentru participarea studenților la evenimentele culturale locale, naționale și internaționale.

Cooperare națională și internațională: ”Les amis de mes amis sont mes amis!”

– Integrarea europeană a universităţii prin aplicarea unei politici de cooperare internaţională şi a unei strategii de cultivare şi dezvoltare a relaţiilor de colaborare pe termen mediu și lung cu instituţii de învăţământ superior şi cercetare internaționale.

Participarea și includerea UVT în Programul Național privind Internaționalizarea Învățământului Superior și elaborarea propriei Strategii de internaţionalizare (2015);
Acreditarea UVT și recunoașterea de către IAU a strategiei de internaționalizare aplicată;
Încheierea a peste 180 de protocoale de colaborare internaţională cu instituţii de învăţământ superior şi cercetare internaționale (2012-2020);
Încheierea protocoalelor strategice de colaborare internaţională cu instituţii de învăţământ superior şi cercetare internaționale, non EU (Universitatea Tianjin – China, Universitatea Hebei – China, Universitatea Orenburg – Rusia, Universitatea Havana-Cuba, Universitatea Est Sarajevo – Bosnia, Universitatea Bernardo O’Hoggins, Santiago de Chile – Chile ).
– Menținerea relațiilor naționale și internaționale existente ale universității și dezvoltarea colaborării interuniversitare, pentru personalul didactic și studenți, în principal, pe baza acordurilor bilaterale.

Reînnoirea acordurilor bilaterale ERASMUS+ cu universităţi partenere din Europa (Belgia, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Italia, Lituania, Norvegia, Polonia, Portugalia, Spania) în vederea dezvoltării colaborării interuniversitare, pentru personalul didactic și studenți, creşterea anuală a numărului de mobilităţi ERASMUS efectuate de studenţii şi cadrele didactice UVT;
Semnarea și derularea acordurilor bilaterale ERASMUS+ cu parteneri non EU (China, Haiti, Algeria, Bosnia, Chile) 2017, 2018, 2019, 2020;
– Derularea unor proiecte de dezvoltare instituţională (FDI) aprobate în urma competiţiilor organizate de CNFIS în domeniul internaționalizării învățământului superior.

Proiect CNFIS-FDI-2016-0078. Internaționalizarea revistelor științifice și indexarea în baze de date recunoscute. Obiective propuse si îndeplinite: Indexarea a 5 reviste științifice în baze de date internaționale de prestigiu; Creșterea calității științifice a articolelor publicate în jurnale și implicit a frecvenței de apariție a acestora; Asistență pentru includerea în ISI Master Journal List la Thomson Scientific; Acces la nivel mondial al lucrărilor științifice publicate în revistele universității; Generare de solicitări la nivel mondial pentru publicare de articole; Simplificarea Procesului Editorial; Realizarea parteneriatului cu Platforme specifice ale editurilor internaționale (ex. De Gruyter Open Acces Society);
Proiect CNFIS-FDI-2019-0219. Promovare internațională și brand-ing instituțional. Obiective propuse și îndeplinite: 1. Promovarea ofertei de studii la târguri educaționale de anvergură și creșterea vizibilității internaționale a Universității ”Valahia” din Târgoviște. Participarea la cel puțin doua târguri educaționale (EduTech Exhibition Sydney, iunie 2019, International Congress and Expo EduTech 2019 – beneficiile participării la acest târg sunt: prezentarea și promovarea la nivel mondial a universității și programelor de studii, includerea gratuită a UVT în baze de date și platforme educaționale (Educationperfect, Promethean etc.), atragerea studenților străini; EBBS Agent Workshop Muscat-Oman, octombrie 2019 – rezultatul acestei participări a fost numărul mare de studenți străini care au depus documentele și au aplicat pentru anul universitar 2019/2020 la mai multe programe de studiu, inclusiv Anul pregătitor; 2. Editarea unui pachet promoțional (pliante, afișe, agende etc.) și materialelor publicitare specifice; 3. Organizarea unei campanii online de promovare a programelor de studii, realizarea spotului publicitar și publicarea în pagini interactive, link-uri sociale etc., recunoașterea brand-ului internațional al Universității ”Valahia” din Târgoviște; 4. Implementarea unei politici de internaționalizare și a unei strategii de marketing/publicitate; 5. Deschidere către cooperarea internațională strategică pentru programe de studii și cercetare ( Semnarea acordului de colaborare cu Universitatea Havana din Cuba, partener strategic având în vedere poziționarea geografică, domeniile comune de studii și cercetare, existența unui institut de cercetare recunoscut la nivel mondial.
– Extinderea în cadrul UVT a organismelor Comisiei Europene.

UVT este unul din cele 6 puncte local de contact EURAXESS din România. (EURAXESS – Researchers in Motion este o reţea internaţională din care fac parte 40 de ţări, scopul ei fiind sprijinirea mobilităţii cercetătorilor de pretutindeni şi susţinerea interacţiunii dintre organizaţii şi institute de cercetare);
Coordonare EU Carrer Development Center for Researchers;
Host Institution for Marie Curie Grants.
– Dezvoltarea colaborării diplomatice cu Ambasade în România ( America Latina, Rusia, China, Bosnia etc)

Organizarea de evenimente științifice, culturale, artistice, în parteneriat cu 28 de ambasade și reprezențanți ai acestora în Romania;
Organizarea Festivalului de Film al Americii Latine (5 ediții);
Dezvoltarea Catedrei Simon Bolivar în colaborare cu Ambasada Venezuelei.
– Înființarea Departamentului pentru Studii în Limbi Străine și inițierea unor programe de studii cu predare într-o limbă de circulație internațională.

Introducerea Departamentului de Studii în Limbi Străine (Octombrie 2012), acreditarea a 3 programe de master în limba engleză.
– Participarea la programele Uniunii Europene și ale altor organisme internaționale.

Implicarea în proiecte POSDRU, FP7, ERASMUS+, LLP-KA3, EEA etc.
– Susținerea și extinderea mobilităților naționale și internaționale ale personalului didactic privind participarea la activități științifice, didactice, schimburi de experiență, lucrări ale diverselor foruri academice și ca reprezentanți ai universității.

Susţinerea participării cadrelor didactice la cursuri de perfecţionare organizate în cadrul proiectelor de formare profesională (POSDRU). Susţinerea participării cadrelor didactice la conferinţe internaţionale care asigură publicarea în reviste cotate/indexate ISI.
– Atragerea surselor de finanțare necesare mobilității naționale și internaționale a studenților pentru participarea la cursuri, elaborarea de proiecte de diplomă, efectuarea de stagii practice și schimburi de experiență.

Atragerea surselor externe de finanţare prin implicarea în POSDRU, Programului RO10 – CORAI, (program finanţat de Granturile SEE 2009-2014) LLP-KA3, dedicate participării la diverse cursuri, efectuarea de stagii practice şi consilierea studenţilor UVT (exemple: ISOSTUD, SIMPRACT, EURODOC, POSDRU 137030, EXCELLENTIA, CoCREAT etc.).
– Obținerea surselor de finanţare internaţională în scopul derulării unor proiecte de cooperare academică şi/sau de cercetare alături de partenerii internaţionali ai universității.

Proiecte (PROFILES, IRRESISTIBLE, ENGAGE, MICROGENS, ROKIDAIR, CoCREAT, NTSE, SUSTAIN, EDUforHEALTH etc.).
– Creşterea numărului de mobilităţi LLP-Erasmus pentru personalul didactic, prin încheierea unor contracte bilaterale cu noi universităţi din Uniunea Europeană şi prelungirea contractelor existente.

Creşterea numărului de mobilităţi Erasmus pentru cadre didactice 40 în 2015/2016, 43 în 2016/2017, 42 în 2017/2018, 50 în 2018/2019);
Încheierea de acorduri cu noi universităţi din UE (University of Patras – Grecia, Universidad de Santiago de Compostela – Spania, Universidade do Minho – Portugalia, Jan Wyzykowski University – Polonia, Università degli Studi di Bari Aldo Moro – Italia) şi menţinerea acordurilor bilaterale cu partenerii Erasmus existenţi anterior (total: 86 acorduri Erasmus și 55 de acorduri bilaterale cu universităţi din străinătate).
– Organizarea de manifestări ştiinţifice de înaltă ţinută, menite să promoveze imaginea şi să crească prestigiul universității.

Organizarea alături de parteneri naţionali şi internaţionali (UEFISCDI, MEC, Academia Română, Academia Oamenilor de Ştiinţă, Societatea de Chimie din România, Eurachem România, Asociația Europeană Pentru Chimie și Știința Moleculară Euchems, Societatea Americană de Chimie, Institutul Național de Cercetare și Dezvoltare Pentru Electrochimie și Materie Condensată IMCEMC Timișoara etc.) a unui număr din ce în ce mai mare de manifestări ştiinţifice de înaltă ţinută care au crescut prestigiul UVT în spaţiul educaţional românesc şi internaţional;
Obţinerea fondurilor MEC pentru organizarea activităților extrașcolare și manifestărilor științifice.
– Sprijinirea doctoranzilor pentru participarea la stagii de cercetare și documentare în laboratoare de prestigiu din ţară şi din străinătate, pentru obţinerea de burse doctorale și postdoctorale.

Participarea UVT în cadrul unor proiecte POSDRU (EXCELLENŢIA, EURODOC) pentru sprijinirea doctoranzilor în vederea participării acestora la stagii de cercetare și documentare în laboratoare de prestigiu din ţară şi din străinătate, pentru obţinerea de burse doctorale (2015).
–Participarea și poziționarea foarte bună a UVT la ranking-uri internationale:

Din anul 2013 Universitatea ”Valahia” participă la ranking-ul Universităților Sustenabile organizat de UI GreenMetric Ranking of World University (http://greenmetric.ui.ac.id.)

Administrație

– Implementarea unui management academic pragmatic, transparent și de calitate, bazat pe respectarea dipozițiilor legale, a principiilor deontologice, a cartei universitare, a codului de etică profesională, a regulamentelor universitare și a bunului simț.

Asigurarea unui management transparent al UVT prin publicarea pe site-ul UVT a tuturor hotărârilor CA, Hotărârilor Senatului UVT, a rapoartelor anuale privind starea UVT, rapoartelor anuale de asigurarea a calităţii educaţiei, rapoartelor anuale privind cercetarea ştiinţifică, rapoartelor comisiei de etică şi deontologie profesională, a bugetelor anuale de venituri şi cheltuieli, execuţiilor bugetare, colecţiei de regulamente universitare etc.
– Eficientizarea utilizării resurselor administrative de care dispune universitatea, în scopul optimizării proceselor de comunicare și acțiune între diversele entităţi ale organigramei.

Achiziţia şi utilizarea unui program informatizat de evidenţă contabilă (M-Sys), achiziţia şi utilizarea modulelor suplimentare de admitere on-line şi cataloage on-line ale sistemului UMS, utilizarea şi actualizarea informaţiilor de pe site-ul UVT şi Intranet, realizarea bazei de date a cercetării UVT, achiziţionarea abonamentelor colective Orange, Cosmote pentru optimizarea proceselor de comunicare și acțiune a diverselor structuri din organigrama UVT.
– Creşterea susținută a investiţiilor pentru dezvoltarea bazei materiale, în vederea desfăşurării în condiţii de înaltă calitate a activităţilor didactice şi de cercetare ştiinţifică.

Atragerea fondurilor necesare pentru desfăşurarea programului de investiţii pentru dezvoltarea bazei materiale a UVT în perioada 2012-2015, după cum urmează:
Finalizarea lucrărilor şi inaugurarea căminului studenţesc nr. 3 din Campusul UVT Târgovişte (octombrie 2012);
Amenajarea şi inaugurarea Restaurantului-Cantină Studenţească UVT (2013);
Amenajarea şi inaugurarea sediului Institutului de Cercetare Științifică și Tehnologică Multidisciplinară al UVT (octombrie 2014);
Amenajarea şi inaugurarea căminului studenţesc CX din campusul UVT Alexandria (octombrie 2014);
Reabilitarea bazei de practică pentru studenţi Fundăţica (noiembrie 2014);
Amenajarea şi inaugurarea spaţiilor de învăţământ din campusul UVT Târgovişte (februarie 2015) – corpul A, aferent Facultăţii de Inginerie Electrică, Electronică şi Tehnologia Informaţiei, Facultăţii de Ingineria Mediului şi Ştiinţa Alimentelor şi Facultăţii de Ingineria Materialelor şi Mecanică;
Lucrări de proiectare pentru corpul D din campusul UVT Târgovişte, alocat Facultăţii de Teologie Ortodoxă şi Ştiinţele Educaţiei (2015);
Amenajarea Casei de oaspeţi a UVT (2015).
Alocarea în bugetul de venituri şi cheltuieli al UVT de fonduri pentru dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii universitare pentru învăţământ şi îmbunătăţirea serviciilor pentru studenţi:
Dotarea cu mobilier a spaţiilor de învăţământ din noul campus universitar;
Achiziţionarea unui număr mare de echipamente de cercetare de înaltă performanţă pentru dotarea laboratoarelor de cercetare din ICSTM;
Dezvoltarea infrastructurii IT a universităţii.
– Întreținerea corespunzătoare și eventuala modernizare a spaţiilor actuale aflate în patrimoniul universității; exploatarea raţională şi eficientă a resurselor existente.

Efectuarea anuală a unor lucrări de întreţinere şi modernizare a spaţiilor aflate în patrimoniul UVT (Facultăţile din structura UVT, Rectoratul UVT, baza de practică Fundăţica, spaţiile de cazare din UVT).
– Finalizarea lucrărilor de construcţie a clădirilor din campus, conform programului propus și a resurselor atrase.

Inaugurarea clădirii ICSTM din campusul UVT din Aleea Sinaia, nr. 13 – Octombrie 2014.
– Continuarea și îmbunătățirea serviciilor informatizate ale bibliotecii și alocarea unor spații suplimentare acesteia.

Înfiinţarea Bibliotecii Tehnice – Corpul A din campusul UVT din Aleea Sinaia, nr. 13 – Februarie 2014;
Îmbunătăţirea serviciilor informatizate ale Bibliotecii UVT prin accesul electronic la resurse bibliografice din bazele de date internaţionale în sălile de lectură din toate locaţiile aferente, precum şi de la toate calculatoarele din UVT cu acces la Internet;
Creşterea fondului de carte şi a numărului de abonamente la reviste de specialitate din străinătate.
– Reorganizarea, în scopul creșterii eficienței și optimizării funcționării Editurii și a Centrului de Multiplicare ale universității.

Reorganizarea Editurii Valahia University Press şi a Centrului de Multiplicare UVT în clădirea ICSTM, achiziţionarea unor echipamente de ultimă generaţie, care permit multiplicarea rapidă şi eficientă a cursurilor/îndumarelor realizate de personalul didactic al UVT (2015);
Încheierea unui acord de parteneriat între Editura Valahia University Press şi Editura Bibliotheca (începând cu 2013), pentru creşterea numărului de titluri publicate de personalul didactic şi de cercetare al UVT.
– Modernizarea și actualizarea site-ul web al universității și promovarea instituției în mediile de socializare on-line.

Realizarea site-ului web al UVT în limbile Română, Engleză şi Franceză;
Actualizarea permanentă a informaţiilor de pe site-ul web www.valahia.ro.
Introducerea modulului de Admitere on-line pe site-ul web al UVT (2015).
– Conlucrarea cu autorităţile locale şi regionale, cu organizaţii non-guvernamentale, agenţii naţionale şi asociaţii profesionale, în vederea realizării unor proiecte comune de dezvoltare care să conducă la creşterea prestigiului universităţii.

Participarea în proiecte comune, alături de Consiliul Judeţean Dâmboviţa, Primăria Târgovişte, Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa, Consiliul Judeţean Teleorman, Primăria Alexandria, Inspectoratul Şcolar Judeţean Teleorman etc.
– Reducerea cheltuielilor pasive și creșterea celor active în bugetul universității.

Gospodărirea judicioasă a resurselor energetice (gaz metan, energie electrică şi energie termică). Amenajarea spaţiilor de învăţământ din noul campus universitar. Amenajarea spaţiilor de cazare din campusul universitar Alexandria.
– Asigurarea condițiilor pentru formarea la nivelul universității a unei echipe administrative competentă, motivată și performantă.

Organizarea şi desfăşurarea în condiţii transparente a concursurilor pentru ocuparea posturilor de conducere (decani, director DPPD, director ICSTM, secretar șef facultăţi, şef serviciu, şef birou, auditor etc.). Întocmirea fişelor de post pentru toate funcţiile de conducere, formularea obiectivelor operaţionale şi urmărirea permanentă de către echipa de management a acţiunilor ce trebuie efectuate pentru realizarea obiectivelor.
– Încurajarea personalului din administrație în asumarea inițiativelor și a responsabilității proprii, simultan cu susținerea spiritului de echipă.

Conducerea UVT a fost deschisă iniţiativelor personalului administrativ de eficientizare a activităţii şi a susţinut dezvoltarea spiritului de echipă la nivelul tuturor structurilor.
Monitorizarea bugetară, în contextul întregii universități, a domeniilor de studii, pentru creșterea eficienței economice.

Înfiinţarea în organigrama UVT (2012) a Serviciului de monitorizare, Coordonare şi Îndrumare, având ca obiectiv monitorizarea activităţilor desfăşurate în UVT în vederea îmbunătăţirii calităţii sistemului de management.
Monitorizarea bugetară permanentă a UVT de către Direcţia economică, prin Serviciul Financiar şi Bugete.
Înfiinţarea în organigrama UVT a Compartimentului Control intern managerial şi Compartimentului Audit care desfăşoară activităţi funcţional independente şi obiective, menite să asigure consiliere conducerii pentru buna administrare a veniturilor şi cheltuielilor universităţii, perfecţionând activităţile acesteia şi îmbunătăţind calitatea managementului, controlului şi auditului intern.
– Implicarea universității în proiectele de dezvoltare durabilă (parcuri științifice și tehnologice, parcuri industriale).

Inaugurarea Incubatorului de afaceri, a Centrului de Transfer Tehnologic şi IT şi a Centrului de cercetări ştiinţifice şi aplicative în domeniul managementului şi marketingului, în cadrul Parcului Industrial Priboiu (mai 2014), care vor contribui la dezvoltarea durabilă a zonei.
– Evaluarea și optimizarea colaborării dintre diversele direcții, servicii, compartimente.

Actualizarea organigramelor și a fişei postului pentru fiecare loc de muncă. Întocmirea unor regulamente, proceduri şi instrucţiuni de lucru care au eficientizat activitatea direcțiilor, serviciilor, birourilor şi compartimentelor din UVT. Îmbunătăţirea fişelor de post pentru fiecare loc de muncă din UVT prin stipularea clară a sarcinilor, obligaţiilor şi responsabilităţilor fiecărui angajat.
– Aplicarea unei noii strategii cu privire la diversificarea resurselor de finanţare și a modului de repartizare a cheltuielilor.

Identificarea şi accesarea unor resurse noi de finanţare (POSDRU, ERASMUS+, FP7, Orizont 2020, POR, POCU) pentru completarea veniturilor UVT.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*